BlogOver mijFavoriete linksNeem contact opFoto'sVideo`sVVD AmersfoortVVD landelijkLiberalismeProgramma 2014-2018Kees Twitter
December, 2013
Januari, 2014
Februari, 2014
Maart, 2014
April, 2014
Mei, 2014
Juni, 2014
Juli, 2014
Augustus, 2014
September, 2014
November, 2014
December, 2014
Februari, 2015
April, 2015
Mei, 2015
September, 2015
December, 2015
Maart, 2016
Blog
RSS
Door de bomen zien we het monument niet meer!
2016/03/09 14:59:37

Gisteren nam ik als woordvoerder voor de VVD deel aan de ronde van de gemeenteraad over de kaders voor restauratie van het Belgenmonument. Dit is een langlopend dossier waarbij het wenselijk is dat de restauratie voor september 2016 gereed is (ontwerp stamt uit 1916 en komend najaar is dus een mooi gedenkmoment). In het verleden heb ik aangedrongen op restauratie van het monument. Het monument is geschonken door België aan Nederland. De Amersfoortse gemeenteraad heeft in de jaren`30 van de vorige eeuw besloten de verantwoordelijkheid op zich te nemen om het monument te conserveren en te onderhouden. Kortom: belofte maakt schuld!

Zichtbaar

Nu heeft de gemeenteraad meerdere keren gesproken over de restauratie en zijn kaders meegegeven aan wethouder Houwing (D66). Zij heeft deze kaders netjes uitgewerkt tot het voorstel dat gisteren voorlag. Toen het monument verrees, was de omgeving een heidevlakte en was het monument zichtbaar., Tegenwoordig is de omgeving een soort bos en er is niet of nauwelijks voor gezorgd dat het monument zichtbaar bleef.

Flora

Buurtbewoners gebruiken de omgeving van het monument om in te wandelen of als uitlaatplek voor honden. ‘Allemaal prima!’ zult u zeggen. Het herstellen van zichtlijnen van het Belgenmonument en renovatie van de gebouwen roept weerstand op. Inwoners uit de buurt willen betrokken worden bij wat er gaat gebeuren. Zij hebben laten blijken het liefst zo min mogelijk aanpassingen te zien, omdat het nu een rustige plek is. Het is begrijpelijk dat horeca onwenselijk is en dat men niet wil dat er meer gebeurt dan noodzakelijk is. Met haar  voorstel is de wethouder de buurtbewoners op diverse punten tegemoet gekomen.

Fauna

Van vleermuis tot hazelwormen alles wordt uit de kast gehaald om de ecologische waarde van het gebied onder de aandacht te brengen. Een gebied wat in 100 jaar is verworden wat het nu is door de natuur de vrije loop te laten op velerlei vlak. ‘Het lijkt wel alsof wordt voorgesteld om een oerbos te kappen’, riep ik gisteren in de bijeenkomst. De indruk wordt gewekt alsof het een drama is als er onderhoud gepleegd wordt. Een simpel restauratieplan verandert in een sessie over hakhout, bomenkap, vleermuizen, hazelwormen, ecologische plannen enz.

 Als klap op de vuurpijl werd er gisteren een amendement van D66 (de partij van de wethouder nb) en GroenLinks (waar je het van kunt verwachten: er mag geen boom om) uit de kast gehaald om het voorstel zodanig aan te passen dat er geen spaan van heel blijft. Actiecomité SGLA roemde de inzet van deze partijen en buurtbewoners. Ik deel die mening waar het gaat om betrokkenheid. Wij moeten, echter niet uit het oog verliezen waar wij als gemeenteraad voor besteld zijn: namelijk kaders stellen en het college van B&W de mogelijkheid geven om te besturen.

Onmogelijk

Of het nu de weggeefwinkel betreft, waar wij het college met een opdracht tot verkoop van maatschappelijk vastgoed op pad sturen, of om de WAR, of nu weer een restauratie van een monument: zodra er een groep opstaat die er tegen is, zijn er direct raadsleden die de oorspronkelijke opdracht “vergeten” en de groep die aandacht vraagt op haar wenken wil bedienen. Onder het mom van ‘samen maken we de stad’ en nog meer van dat soort warrige kreten….. Samen maken we het stadsbestuur onmogelijk, daar lijkt het meer op…

Raadsleden zijn gekozen om het algemeen belang te dienen en afwegingen te maken die de hele stad recht doen. Maar zodra er ergens een boom om moet, zijn de poppen aan het dansen. Sommige raadsleden zijn de weg kwijt? Of zien door de bomen het bos niet meer!

Klaas-Vaakpartij
2015/12/15 19:37:50
Twitteroorlog over bomenkap

Wat is er aan de hand? Amersfoort krijgt subsidie van de provincie Utrecht om onderhoud te plegen in Nimmerdor en gaat daar zorgvuldig mee om. Waarschijnlijk had niemand zich er druk om gemaakt, als de SP in de persoon van actievoerder Rob Molenkamp (stap op dan, dan kun je net zoveel actievoeren als je wilt) zich er niet mee had bemoeid. De SP heeft er een handje van om sowieso tegen maatregelen te zijn die door het college van B&W worden genomen. Niets is goed, alles kan beter en als de SP toch eens aan de macht kwam, leefde u in een socialistische heilstaat waar iedereen het goed heeft en let wel, waar vanaf nu ook nooit een enkele boom meer gekapt hoeft te worden. De SP vergeet er vaak bij te vertellen hoe de socialistische heilstaat betaald wordt. In het geval van bomen in Nimmerdor vergeten ze de niet goed ingelezen burger te vertellen dat er bewuste keuzes gemaakt zijn voor uitdunning van dit bos waar A) bomen op omvallen staan en B) bepaalde soorten groeien die er niet thuishoren en die andere soorten verdringen.

Voorzitter Kees van de Kerk van de stichting Behoud Nimmerdor zegt hierover dat hij het ook niet leuk vindt dat er bomen sneuvelen, maar dat de kap juist goed is voor het behoud van het bos. "Als je iets doet in een bos, dan wordt de natuur verstoord. Maar op de langere termijn heb je dit soort onderhoud nodig om nieuwe aanplant te kunnen laten groeien."

De SP speelt met regelmaat in op het sentiment van mensen die de feiten niet goed kennen en brult vrolijk mee met wat mensen willen horen. Want als ik wandelend in Nimmerdor, wat ik in het verleden geregeld deed, de vraag zou krijgen: “moeten hier Amerikaanse eiken omgekapt worden, meneer?” Dan zou ik al wandelend ook zeggen: ”nee, natuurlijk niet het is hier toch mooi, dus vooral afblijven.”

Maar als ik de feiten te horen zou krijgen over achterstallig onderhoud en het gevaar van verdringing en omvallen van bomen, zou ik wellicht begrijpen waarom er ingegrepen wordt.

Zo kreeg ik enkele maanden geleden ook een delegatie van de SP aan de deur. Die vroeg mij of ik ook niet liever de 80 miljoen van de westelijke ontsluiting in sociale maatregelen wilde stoppen. Want, zo hield de vriendelijke meneer van de SP mij voor, het is toch belachelijk dat ZE (lees het Amersfoortse bestuur) 80 miljoen in een weg stoppen, terwijl er mensen naar de voedselbank moeten. Toen ik hem vroeg of hij ook wist dat het grootste gedeelte van dit geld door de provincie ter beschikking word gesteld en de provincie waarschijnlijk ‘not amused’ zou zijn als Amersfoort het geld zou accepteren en daarna de weg niet zou aanleggen, stond hij met zijn mond vol tanden. Kortom, de SP is een soort Klaas-Vaakpartij en strooit met regelmaat mensen zand in de ogen.

Ik kan soms best sympathie hebben voor de SP. Ze bedoelen het tenslotte goed. Of verkoopt de SP onzin en praat deze partij mensen alleen maar om electoraal gewin naar mond? Je zou het soms haast denken.
Kees
“Extra incidentele investeringen voor sport en het salomonsoordeel”
2015/09/04 15:24:18

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat: Amersfoort is een sportieve stad met een relatief hoge sportdeelname. Dat willen we graag zo houden. Iedereen die wil, moet kunnen sporten en daar horen geen fysieke, verstandelijke en/of financiële drempels bij. De VVD is supporter van sterke verenigingen die meer zijn dan alleen een plek om te sporten: clubs die in staat zijn om het cement te vormen tussen school, wijk en vereniging. Dat vraagt om goede en veilige accommodaties en sportkader zodat breedtesport floreert en talenten door de sportclub kunnen worden ontwikkeld. Steeds meer sportverenigingen krijgen te maken met een tekort aan vrijwilligers. Samenwerking tussen sportverenigingen is een goede manier om hieraan het hoofd te bieden. De VVD wil ruimte geven aan ondernemende verenigingen die een tastbare bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze stad op het gebied van sport en bewegen, social return en gezond leven, zoals de bestrijding van (jeugd) overgewicht. Wij kiezen ervoor om gericht te investeren in sportvoorzieningen die door gezamenlijk gebruik beter en efficiënter worden benut. Liever op een beperkt aantal plekken goed dan overal op een ‘net-niet-niveau’. Met een lange termijn horizon om kansen voor sportparken ook ruimtelijk mogelijk te kunnen maken. Bij de ontwikkeling van de buitenruimte, schoolgebouwen en andere voorzieningen moet standaard ook aan sport en beweging gedacht worden, het ‘sport-inclusief denken’ als norm bij nieuwe ontwikkelingen in de stad. De VVD heeft oog voor de positieve effecten van meer bewegen op gezondheid in het algemeen en zaken als overgewicht en depressies in het bijzonder.

De VVD onderhandelde na de verkiezingen een mooi coalitieakkoord uit waarin is opgenomen; Wachtlijsten bij sportverenigingen zorgen ervoor dat veel kinderen niet in verenigingsverband kunnen sporten. Het college wordt gevraagd om in samenspraak met sportorganisaties de wachtlijsten weg te werken. Dit vraagt om investeringen in sportaccommodaties. De kosten zijn geraamd op circa € 2.500.000. Het college wordt gevraagd om een gefaseerd plan voor te bereiden met een reële begroting. Hierbij moet ook gekeken worden naar mogelijkheden voor meer samenwerking tussen sportverenigingen en het aanbieden van activiteiten voor kinderen op de wachtlijsten.

Anderhalf jaar later is veel in gang gezet en heeft de gemeenteraad intussen budget vrijgemaakt om de turnvereniging GymXL te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een nieuwe accommodatie. Ook zijn er investeringsverzoeken uitgewerkt en besproken om andere clubs van kleedlokalen en/of kunstgrasvelden te voorzien. Hiervoor waren de volgende criteria van toepassing; 1. Er is een sporttechnische noodzaak; 2. De vereniging is bestuurlijk en financieel ‘op orde’; 3. De vereniging beschikt over een meerjarenbeleidsplan; 4. De vereniging speelt een verbindende rol in de wijk; 5. De vereniging heeft een aanbod voor minimaal één van de in de sportnota “Amersfoort F!t” genoemde doelgroepen.

De raad heeft het college gevraagd te kijken naar samenwerking en synergievoordelen tussen sportverenigingen (dit laatste stond ook in het VVD-verkiezingsprogramma) en dit punt is door de fractie dan ook ingebracht in de discussies rondom de sportmiddelen eind 2014. Ten tijde van de herstelbegroting van dit jaar hebben PvdA en VVD een motie ingediend (aangenomen door de raad) om te onderzoeken of de mogelijkheden die het college in zijn begroting opperde verder konden worden uitgewerkt. Specifiek betrof het de mogelijkheid om sportvelden in woonwijken te gebruiken voor woningbouw om zo  incidentele inkomsten voor de gemeente te genereren. Daar wringt nu wel een beetje de schoen, omdat een van de goed scorende verenigingen in de verdeling van de extra sportgelden ook onderwerp van onderzoek is voor de inzet van sportvelden voor woningbouw, zo bleek eind augustus in de rondebespreking over dit onderwerp. Was het al een salomonsoordeel om van 16 aanvragen er slechts 5 te kunnen honoreren, komt deze “rechtsongelijkheid” er ook nog bij.

Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zaken hebben elkaar hier gekruist. Raadsleden dienen dan ook als volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid te nemen en reparaties uit te voeren als dat nodig is. Hiervoor is samen met collega`s van CDA, D66 en Amersfoort2014 een Amendement APWC opgesteld. Dit amendement stelt dat als blijkt dat deze vereniging bestaansrecht heeft en houdt op haar huidige locatie, zij in aanmerking komt voor het aanleggen van een kunstgrasveld. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat een nieuw kunstgrasveld ook tenminste 10 jaar gebruikt kan worden om op te sporten. Als dat vooruitzicht er niet is, of onzeker is, werken wij liever mee aan een goede, toekomstbestendige oplossing op een andere locatie.

Kees Kraanen

Inspraak of Tegenspraak?
2015/05/14 13:03:01
‘Samen maken we de stad’ is de titel van het inmiddels bijna 1 jaar oude Amersfoortse collegeakkoord. Politiek, ambtenaren, bestuurders en inwoners bepalen samen de koers van de stad. Wij vinden dit een uitstekend uitgangspunt. Waarbij we natuurlijk de uitkomsten van dit proces goed moeten volgen én ons de vraag moeten blijven stellen met welke legitimiteit enkele belangengroeperingen dagelijks opereren. Op dit moment hebben we al veel inspraakmogelijkheden in ons politieke systeem verankerd. In feite kan iedere inwoner zich melden om in te spreken in de gemeenteraad of om deel te nemen aan de bewonersinitiatieven, inspraakavonden en ga zo maar door. Echter, dit gebeurt in de praktijk niet; de meeste Amersfoorters komen pas “in actie” als iets hun directe omgeving beïnvloedt.
Inspraak in de praktijk heeft hierdoor een hoog NIMBY (Not In My Back Yard)-gehalte; de aanleg van nieuwe wegen liever niet in de buurt en nieuwbouw aan de overkant alleen als deze mooi is. Bij inspraak horen we dus het handjevol inwoners dat mogelijk negatieve effecten ondervindt. Kijken we naar de andere ruim 95% van de inwoners die de gunstige effecten van bijvoorbeeld een weg ondervinden dan nemen die vaak niet de moeite en worden ze nauwelijks gehoord. Het is natuurlijk ook niet makkelijk om je als inwoner uit een heel ander deel van de stad te mengen in een inspraakdiscussie over de komst van een weg en dan als enige een positief signaal te laten horen. Hierdoor krijgt inspraak een sterk negatief karakter met als risico dat het beeld bij veel volksvertegenwoordigers wordt vertroebeld door een klein deel van de inwoners. Het vraagstuk van de legitimiteit van de inspraak is op basis van het bovenstaande evident en het heeft iets paradoxaals. Direct getroffenen staan vaak niet open voor (positieve) meningen van buitenaf (inwoners van een ander deel van de stad) op basis van gebrek aan legitimiteit (“heb jij er last van dan?”), terwijl diezelfde direct getroffenen zich de legitimiteit “aanmeten” om belangrijke besluiten voor de hele stad te blokkeren. En natuurlijk dienen volksvertegenwoordigers rekening te houden met direct omwonenden om overlast zoveel mogelijk te beperken.
 Naast de legitimiteit van individuele inwoners heb je ook nog de legitimiteit van belangengroeperingen, die zij zichzelf aanmeten namens alle inwoners van Amersfoort te spreken. En ook hier treffen we een paradox aan:  een aantal van deze groeperingen heeft ook een hoog NIMBY–gehalte, terwijl, zoals eerder gezegd, meestal een klein percentage ergens tegen is terwijl het grootste deel van de inwoners juist baat heeft bij een bepaald besluit. Je zou daarom verwachten dat groeperingen die namens alle Amersfoorters spreken juist opkomen voor de meerderheid van de inwoners die ergens profijt van hebben.  Maar niets is minder waar.
Neem als voorbeeld de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort). De feitelijke legitimiteit van deze groep ontbreekt, terwijl ze meermaals zeggen namens alle Amersfoorters te spreken. Wie heeft ze gekozen? Wie bepaalt hun standpunten? Is er inspraak in deze groep mogelijk? SGLA is fel tegen de Westelijke Ontsluiting, samen met een handjevol omwonenden. Maar de grote groep inwoners en bedrijven die juist profijt hebben van deze snellere en vooral veiligere verbinding horen we niet en voelt zich ook niet vertegenwoordigd door deze groepering die zegt op te komen voor alle inwoners.
In het democratische Nederland is de participatie van inwoners geregeld via de verkiezingen. Hier worden volksvertegenwoordigers gekozen die, het woord zegt het al, het volk vertegenwoordigen in de besluiten die genomen worden. En natuurlijk is het essentieel dat volksvertegenwoordigers weten wat er speelt in de stad en met de verschillende inwoners in gesprek gaan. Maar wel met in hun achterhoofd het legitimiteitsvraagstuk en het besef dat ze zijn gekozen en het mandaat hebben om besluiten te nemen, zonder last en/of ruggenspraak met het belang van de gehele stad in het achterhoofd!
 
Maarten Flikkema en Kees Kraanen
radicakisering
2015/04/08 00:44:33
                                                                                 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2014
________________________________________________________________
Nummer: 2015 - 33
Datum: 7 april 2015
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Kraanen (fractie: VVD)
Onderwerp: RIB 2015-043 radicalisering
________________________________________________________________
Toelichting:
In augustus 2014 hebben de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Actieplan integrale aanpak jihadisme aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan beschrijft repressieve en preventieve maatregelen in aanvulling op bestaand beleid.
 
Per brief (kenmerk ECSD/U201500056 Lbr. 15/002) heeft de VNG op 15 januari jl. colleges en raden op de hoogte gebracht van de ‘Lokale aanpak radicalisering’. Hierin wordt aangegeven dat gemeenten bij uitstek een preventieve en signalerende rol hebben. Voorts wordt aangegeven dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor de nazorg voor teruggekeerde jihadisten die niet in detentie verblijven. De VNG geeft aan dat het wegnemen van de voedingsbodem voor gewelddadige activiteiten een belangrijke opgave is waar gemeenten en het Rijk samen met partners voor staan. Hierbij gaat het om “het opvangen van psychologische, sociale en politieke grieven, het bieden van een luisterend oor en het organiseren van laagdrempelige hulp en ondersteuning.”
 
Met raadsinformatiebrief 2015-043 van 31 maart 2015 geeft het college de stand van zaken weer met betrekking tot preventie en aanpak van radicalisering. In de RIB is veel aandacht voor scholing teneinde kennis op te bouwen op signalen van radicalisering te herkennen. Hierbij dienen netwerken opgebouwd en onderhouden te worden.
 
In de raadsinformatiebrief is het volgende te lezen over de omvang van het probleem in Amersfoort:
 
Met betrekking tot casussen willen wij – in afstemming met Rijk, Openbaar Ministerie en politie - terughoudend zijn in het doen van uitspraken over aantallen. Het noemen van cijfers zonder goede duiding is van geringe waarde om de omvang van de problematiek aan te geven. Vermelding van gedetailleerde informatie rondom de cijfers brengt bovendien een reëel risico op herleidbaarheid van personen met zich mee. De focus op individuele casussen kan het netwerk waarvan wij afhankelijk zijn voor een effectieve aanpak, kopschuw maken. Dit kan onze aanpak en informatiepositie ondermijnen. We werken op basis van wederzijds vertrouwen.
 
De VVD stelt vast dat de RIB verschillende doelgroepen in de stad oproept om een rol te spelen in het signaleren en in dialoog gaan met elkaar zonder dat de omvang van het probleem in beeld wordt gebracht. Al eerder berichtte het AD op 25 maart jl. dat: “het openbaar maken van de cijfers volgens burgemeester Lucas Bolsius niet in het belang is van de door Amersfoort gekozen aanpak voor het bestrijden, opsporen en voorkomen van radicalisering onder plaatsgenoten.” 
Dit terwijl in andere steden, zoals Utrecht, de burgemeester ervoor kiest om de bevolking wel te informeren over de omvang van dit probleem. De VVD constateert dat in deze gemeenten deze openheid kennelijk niet heeft geleid tot de conclusie dat dit de aanpak en informatiepositie ondermijnt. Daarom vindt de VVD fractie het van belang, dat hierover voor inwoners helderheid gaat ontstaan
 
Dit heeft bij de VVD geleid tot vragen waarbij het college wordt verzocht onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
1.       Aangezien de lokale aanpak voortvloeit uit het landelijke ‘Actieplan integrale aanpak jihadisme’, is de vraag wat is de reden dat Amersfoort – in afwijking van andere steden – kiest voor het niet melden van het aantal gevallen van radicalisering binnen de gemeente?
2.       Zijn er binnen de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) afspraken gemaakt over de wijze waarop radicalisering wordt aangepakt?
a.       Zo ja, welke afspraken liggen er over  het delen van signalen van radicalisering met de bevolking?
b.      Zo nee, hoe kijkt de VRU aan tegen een afwijking op lokaal niveau van de regionale en  landelijke aanpak?
3.       Op welke wijze verwacht het college een actieve rol van de doelgroepen in de stad (zie RIB) zonder dat aan hen duidelijk wordt gemaakt wat de omvang van het geschetste probleem is?
4.       Kunt u alsnog aangeven:
a.       hoeveel signalen van radicalisering er in 2014 zijn ontvangen?
b.      Op welke manier hier tegen opgetreden is?
5.       De VNG spreekt in haar brief over: “het opvangen van psychologische, sociale en politieke grieven, het bieden van een luisterend oor en het organiseren van laagdrempelige hulp en ondersteuning.” Kan het college aangeven op welke wijze die grieven worden opgevangen in de huidige aanpak?
6.       De RIB geeft een aantal ondernomen acties aan in de preventie van radicalisering. Het gaat hierbij met name om het voeren van een dialoog en stadsontmoetingen. Bent u het met de VVD eens dat
a.       Geradicaliseerde mensen zich niet voor dergelijke bijeenkomsten zullen melden?
b.      Deze ontmoetingen veelal worden bezocht door mensen die elkaar beroepsmatig toch al treffen?
c.       Dergelijke bijeenkomsten ter preventie van radicalisering derhalve weinig tot geen effect sorteren?
Indien u een andere mening daarover hebt, verneemt de VVD graag waarop u dit  baseert. 
 
 
 
 
Kees Kraanen
Vragen Nieuwland overlast
2015/04/04 09:09:34
                                                                                 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2014
________________________________________________________________
Nummer: 2015 - 31
Datum: 3 april 2015
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Kraanen (fractie: VVD)
Onderwerp: Jongerenoverlast Boogkerk en sporthal Nieuwland
________________________________________________________________
Toelichting:
De VVD fractie is de afgelopen periode herhaaldelijk aangesproken op overlast bij de Boogkerk en de sporthal in Nieuwland. Buurtbewoners hebben het afgelopen jaar contact gehad met de politie en melding gemaakt van deze overlast. De wijkagent is op de hoogte van de overlast, maar kan alleen weinig voor bewoners doen. Het advies is dan ook om contact op te nemen met de gemeente. De buurtbewoners gaven blijk van ergernis over het achterwege blijven van acties tegen deze jongerenoverlast. Bovendien kan dit tot escalatie leiden. Vooral op de vrijdag en zaterdagavond wordt er vanaf 19.30 tot 04.00 uur overlast ervaren: geluidsoverlast, vernieling en poging tot brandstichting.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
1.   Is het college op de hoogte van de overlast bij de Boogkerk en de sporthal in Nieuwland?
2.   Wat is het collegebeleid tot nu toe geweest bij de gedane meldingen van overlast door omwonenden?
3.   Is het college bereid in overleg met de politie en gemeentelijke handhavers op te treden om aan de overlast op korte termijn een eind te maken?
4.   Is het college bereid zich in te zetten voor een duurzame beteugeling van de jongerenoverlast, vergelijkbaar met wat eerder is ingezet (voorbeeld Hoogland).
 
Kees Kraanen
 
Vragen GGZ&Veiligheid
2015/04/04 09:08:38
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2014
________________________________________________________________
Nummer: 2015 - 32
Datum: 3 april 2015
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Kraanen en Ballast-Tatarian (fractie: VVD)
Onderwerp: Opvang mensen met een psychische stoornis
________________________________________________________________
Toelichting:
Citaat uit binnenlandsbestuur van 25 maart 2015;
Mensen met een psychische stoornis vormen een toenemend risico voor de veiligheid van bewoners. De burgemeester van Heerenveen luidt de noodklok. Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen. Ik houd mijn hart vast. Vooral als het mensen betreft met een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag. Die zijn echt een risico voor de veiligheid van mijn inwoners`, aldus Van der Zwan.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
1.   Herkent het college zich in het relaas van de burgemeester uit Heerenveen en spelen er in Amersfoort soort gelijke problemen?
2.   De VVD fractie houdt er rekening mee, dat inzet van politie en gemeentelijke medewerkers op GGZ gerelateerde incidenten extra middelen zal vergen. De vraag is of het college dit onderschrijft?
3.   Acht het college het mogelijk om in de wijken, waar opvang plaatsheeft, in termen van leefbaarheid, voldoende bescherming te bieden aan enerzijds deze mensen met een psychische beperking en anderzijds omwonenden?
4.   Kan het college gedocumenteerd aangeven hoe vaak er zo’n inzet van politie en gemeentemedewerkers is geweest in 2014 ?
5.   Hoe kijkt het college aan tegen de opvang van mensen met een (ernstige) psychische stoornis in de stad? Is daarbij voldoende opvang, begeleiding en behandeling te verwachten? Kun u daarbij rekenen op de steun van de instellingen, waar deze mensen voorheen intramuraal verbleven?
6.   Op welke manier denkt het college in samenspraak met woningbouwcoöperaties actief te kunnen voorzien in de opvang van deze mensen in passende huisvesting, gezien het beperkte aantal beschikbare sociale huurwoningen?
 
Kees Kraanen & Maria Ballast-Tatarian
"brandmelding meester"
2015/02/19 22:08:48
Een hele avond veiligheid, afgelopen dinsdag in de gemeenteraad. In drie vergaderingen na elkaar bespraken we de fysieke veiligheid in onze stad. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan de preventie en bestrijding van brand. Mocht u de bijbehorende stukken willen lezen, onderaan vindt u de links.
Van links tot rechts waren instemmende geluiden te horen over de agendapunten en heel veel zou ik er dan ook niet over hoeven te schrijven! Hoewel ik natuurlijk dien te beginnen met een compliment te geven aan alle betrokkenen. Van brandweer tot ambtenaren en politiek verantwoordelijken, allen verdienen wat mij betreft een compliment. Tenslotte laten de cijfers al jaren een dalend beeld zien in Amersfoort en dat heeft alles te maken met het beleid dat wordt gevoerd in Amersfoort.
Op het gebied van preventie is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Ik heb dat sinds 2002 van dichtbij meegemaakt. Ooit deelde Amersfoort rookmelders uit en door de komst van het nieuwe bouwbesluit dienen nieuwe woningen altijd over een rookmelder te beschikken. Maar dat is slechts een klein gedeelte van wat er aan preventieve maatregelen in de verf is gezet. Aan de cijfers te zien is de bewustwording vergroot.
Ook de inzet op het terugdringen van nodeloze brandmeldingen uit automatische doormeldingsinstallaties is verbeterd. Een vermindering van 22% is een mooi gegeven. Vorig jaar kondigde de brandweercommandant aan dat de brandweer altijd een “huisbezoek” aflegt nadat er een automatische loze melding is geweest. Dat werpt vruchten af en draagt bij aan een efficiënter veiligheidsapparaat.
Let wel, het gaat niet alleen over branden en brandweer in dit beleidsonderdeel. Hier hoort ook risicobeheersing en crisisbeheersing thuis. Toch dwalen we in de raad met elkaar al snel af naar de tastbare dingen, zoals de feitelijke cijfers over brand en inzet van de poppetjes. Risico en crisisbeheersing zijn gewoon minder makkelijk te meten, maar net zo relevant. Voorbereid zijn op zaken en weten wat ons te wachten kan staan, is zeker zo belangrijk.
Mevrouw Land van GroenLinks maakte nog een opmerking dat zij blij was dat de VVD nu OOK voorstander van preventieve maatregelen was, toen ik mijn bijdrage had geleverd. Ik geloof dat mevrouw Land de afgelopen jaren niet goed geluisterd heeft naar de inbreng van mijn fractie, maar goed ik laat dat maar even voor wat het is.
Een van de zaken waar ik samen met de Partij van de Arbeid aandacht voor heb gevraagd de afgelopen jaren,  zijn de zogenaamde wettelijke opkomsttijden. Het lukte de brandweer niet om op tijd – binnen de normen die daar voor staan – in Vathorst te komen. De burgemeester, verantwoordelijk hiervoor, zegde vorig jaar toe om hier dit jaar expliciet op in te gaan. Wat opvalt in de uitleg is dat het 4 tot 5 branden per jaar betreft. Let wel, iedere brand is er een te veel. Maar moet de focus dan liggen op opkomsttijden aldaar of wil je de spaarzame middelen inzetten om andere zaken aan te gaan pakken? Zaken die meer gericht zijn op toekomstige problemen?
Want die zijn er. Bijvoorbeeld: steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Ouderen zijn wellicht vergeetachtiger of veroorzaken om andere redenen brandgevaarlijke situaties. Ook ouderen die in woonzorginstellingen verblijven. Zij zouden wellicht met voorlichting en aanpassingen veiliger kunnen wonen. Met de brandmelders zijn we er ook nog niet. We hebben in Amersfoort nog veel woningen en panden met houtskeletbouw. En wat te denken van meubels en inrichtingsartikelen van woningen? Er is nog een wereld te winnen.
Burgemeester Bolsius  - die overigens zeer goed op de hoogte was en van repliek diende waar nodig - gaf het voorbeeld van Engeland, waar een Ikea-bankstel enige minuten langer nodig heeft dan in Nederland om vlam te vatten! Dat was volledig in lijn met mijn opmerking over impregneren van meubels of gordijnen waar vertraging mee bewerkstelligd wordt. Kortom, de burgemeester dient te lobbyen en is daar mee bezig. Wellicht dat regelgeving vanuit Brussel (soms geen vies woord) zorg kan dragen dat bedrijven verplicht worden veiligere producten op de markt te brengen in een meer uniformere productielijn.
Moet je dan zo maar je wettelijke regels voor wat betreft de aankomsttijden aan je laars lappen, was de vraag vanuit meerdere fracties. Dat is dus ook voor de VVD wel een punt, want regels zijn regels. Maar regels die achterhaald zijn en niet efficiënt, dienen geëvalueerd te worden en desnoods aangepast.
Er zal nog wel wat water door de Eem stromen voor alles helder is. De burgemeester heeft echter weer voldoende informatie en steun om de ingeslagen weg verder te bewandelen en de inzet voor een veilig Amersfoort te blijven waarborgen!
Kees
 
 
"Meldpunt stop de Oliebol"
2014/12/31 18:56:12
Wat is een mooier moment om over vuurwerk te schrijven dan op 31 december? Ik hoor buiten al behoorlijk wat knallen en dat begon al gisteren. Het is nu 16.41 uur en alles wat ik hoor is derhalve illegaal, aangezien wij met zijn allen hebben afgesproken dat vuurwerk mag worden afgestoken vanaf 18.00 uur.
Begin december was ik al te gast in het U vandaag nieuws bij RTV Utrecht, op 8.34 minuut treft u het item over vuurwerk waar ik live aanwezig was U vandaag 2 december 2014 ( item vuurwerkmeldpunten).
Begin december was vuurwerk dus al een hot item voor onder andere GroenLinks. De zelfbenoemde vuurwerkbestrijders van Nederland halen alles uit de kast om vuurwerk verboden te krijgen en/of vuurwerkvrije zones in het leven te roepen. GroenLinks heeft zelfs een meldpunt vuurwerkoverlast Vuurwerk meldpunt GroenLinks Burgers kunnen daar een melding doen als zij zich storen aan de knallen! ''We gebruiken de meldingen om de vuurwerkoverlast te beteugelen", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte uit Rotterdam in het betreffende artikel. In de uitzending van RTV Utrecht bracht het Utrechtse GroenLinks-raadslid Steven de Vries de vuurwerkvrije zone onder de aandacht, waarmee zijn partij de strijd aanbindt tegen de overlast. Ik noemde het  ‘betutteling ten top’ en op twitter gebruikte ik de kreet “elitaire luchtfietserij”. Wat mij prompt op een uitbrander van de Amersfoortse fractievoorzitter van GroenLinks kwam te staan! ‘Kees, wat een beledigende tweet; GroenLinks heeft idealen!!’, zo wierp hij mij voor de voeten (sorry Frans nogmaals). Ik waardeer mensen met idealen en ik heb Frans Prins hoog zitten, dus hierbij nogmaals mijn nederig excuus.
Het gaat mij ook niet om het feit dat GroenLinks de overlast van vuurwerk wil aanpakken. Ook ik erger mij aan knallen, vernielingen en de rotzooi - en de stress bij dier en mens die het teweeg kan brengen. Om van het lichamelijke letsel en zelfs de dood die het tot gevolg kan hebben, maar te zwijgen!
Zelf heb ik echter geen moeite met de traditie, onderga de herrie en denk terug aan mijn jeugd. En om 00.00 uur kijk ik vanuit mijn keukenraam naar het siervuurwerk dat ik tegenwoordig meer waardeer dan de harde monotone dreunen die ik hoor, als ware mijn mooie Amersfoort een buitenwijk van Aleppo in Syrië. 74 Miljoen euro de lucht in, om van de korte hevige milieuvervuiling maar niet te spreken - ook die opmerkingen begrijp ik.
Maar waarom ben ik dan geen voorstander van vuurwerkmeldpunten en vuurwerkvrije zones? Om de doodeenvoudige reden dat dat niet werkt. Mensen laten zich niet tegenhouden door een vuurwerkvrije zone, dat nodigt juist uit. En vuurwerkmeldpunten waar gedaan wordt alsof dat de vuurwerkoverlast zou beteugelen is al helemaal je reinste flauwekul. Een melding, en dan? Komt de GroenLinks vuurwerkpolitie dan ter plaatse? Hou toch op met die onzin en kom óf met deugdelijke regelgeving en schaf het volledig af en laat professionele shows organiseren (door de markt dan hè, niet gesubsidieerd) óf onderga een keer per jaar de “ellende” en respecteer het wegjagen van de boze geesten en de traditie die bij oudjaarsavond hoort.
Ik zou ook graag zien dat het vanaf 00.00 uur even een halfuurtje was en daarna over. Maar dat is een utopie, want mensen zijn nou eenmaal mensen en bij sommigen kriebelt het. Regulier consumentenvuurwerk is veilig als de voorschriften in acht worden genomen. Illegaal ingevoerde bommen uit het buitenland en lawinepijlen zijn dat niet. En helaas is dat hetgene dat ellende veroorzaakt, ruim voor de jaarwisseling al. Eigen verantwoordelijkheid is te makkelijk en ik begrijp ook dat burgers willen dat de overheid ingrijpt, maar er is geen politiekorps dat kan anticiperen op elke illegale knal, daar helpt geen vuurwerkvrijezone tegen, noch een vuurwerkmeldpunt. Dat weten ze bij GroenLinks ook wel, maar ja die hebben nou eenmaal idealen en dat mag gelukkig in een vrij land als Nederland…
Ondertussen is het 17.25 en ga ik mij opmaken voor de eerste oliebol van 2014, die ook direct de laatste is. Daar zouden ze eens een meldpunt voor moeten inrichten… Stop de oliebol. Ik zag namelijk dat die dingen in plantaardige olie gestookt worden en dat walmt zo de lucht in. En het ergste is dat ik het hele jaar met een roetfilter onder mijn auto moet rondrijden … het moet niet gekker worden ;-) En als je pech hebt, mag je dan van GroenLinks de binnenstad van Utrecht niet meer in …………… 
Ik wens u een veilige jaarwisseling en een gezond 2015 voor u en uw naasten.
 
Kees
"Petje af voor de poltie!"
2014/11/16 16:43:21
Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan in de gemeenteraad enkele weken terug, kregen de woordvoerders openbare orde en veiligheid van de diverse raadsfracties het aanbod een dienst met de politie mee te draaien. De contacten met de managementassistent van de districtschef waren snel gelegd en ik kon kiezen uit meerdere opties, waaronder de zaterdagnachtdienst van 15 november. Aangezien ik die dienst als meest interessante optie zag i.v.m. de horeca-nacht, koos ik die dienst.
Wat ik tijdens het afspreken niet scherp had, was dat zaterdag de 15de ook de algemene ledenvergadering van de VVD kamercentrale Utrecht gehouden werd en ik gisteren dus al voor dag en dauw op pad was. Ik heb nog wel proberen `voor` te slapen ’s avonds, echter dat lukte niet! Het resultaat was dus dat ik mij rond 22.00 uur op de Asch van Wijckstraat meldde bij Lucas (what’s in a name) die als chef van dienst die dag verantwoordelijk was voor de nacht. Na koffie en kennismaken met de collega`s van dienst werd er om 23.00 uur een briefing gegeven over de voorgaande uren en de prioriteiten voor de aankomende nacht.
Over de aard van die briefing zal ik niet uitweiden aangezien ik voor aanvang dienst een geheimhoudingsverklaring tekende én een afstandsverklaring voor wat betreft de aansprakelijkheid m.b.t. mijn eigen veiligheid. Wel kan ik er over zeggen dat in die briefing heel duidelijk naar voren komt dat de politie dondersgoed weet wat er speelt en wie er extra toezicht nodig heeft om wat voor reden dan ook.
Ik werd gekoppeld aan twee ervaren hoofdagenten, Patrick en Ilse, en kreeg een eigen oortje met portofoon waardoor ik de communicatie tussen meldkamer, onszelf en de andere eenheden op straat kon volgen. We reden de garage uit en hadden binnen enkele minuten de eerste melding te pakken. Vanaf dat moment was het een carrousel van meldingen, variërend van verdachte voertuigen en/of personen tot mishandelingen en overlast in woonwijken.
Rond 02.00 uur waren we retour op de Asch van Wijckstraat voor koffie en moest onze eenheid de bewaking van het bureau verzorgen (het bureau is nooit onbemand). Aangezien het redelijk druk was, bleef Ilse op het bureau en mocht ik alleen met Patrick op pad tot 04.00 uur. Dat was een mooie ervaring, waarvan de details ook vallen onder het kopje geheimhouding! Wat ik wel kan vertellen is dat er diverse slimme methodes zijn waardoor bepaalde zaken vernuftig worden gecontroleerd en mogelijke strafbare feiten kunnen worden voorkomen of direct opgelost.
Op https://twitter.com/KeesKraanen  heb ik zo goed en zo kwaad als het ging geprobeerd een verslag te maken van het verloop van onze dienst, voor degenen die dat nog willen bekijken. Wat mij opviel aan de politieagenten is toch wel de gedrevenheid. Zij zijn stuk voor stuk mensen met liefde voor hun vak, waarbij het garanderen van uw en mijn veiligheid vooropstaat. Vaak onder omstandigheden waarvan ik een voorbeeld zal geven. Op een gegeven ogenblik zijn wij bezig met een rondje binnenstad en passeren een grote groep jongeren.  Hoe mensen de auto in kijken zegt vaak meer dan woorden, net als de klodders speeksel op de zijruit die wij helaas pas bij een volgende stop detecteerden.
Zo heb ik nog wel enkele keren het complete disrespect in ogen van sommige mensen gezien voor agenten. Gelukkig ook heel veel positieve opmerkingen en reacties, laat ik dat vooral ook benadrukken. Maar het tekent wel de mentaliteit van mensen in de huidige maatschappij. Patrick is een soort combinatie tussen Michael Schumacher en Colombo. Het eerste vergelijk voor wat betreft zijn rijstijl en het tweede vergelijk is niet gebaseerd op uiterlijk, maar op zijn analytisch vermogen. Hij complimenteerde mij met mijn scherpe blik en gehoor tijdens onze dienst, maar Patrick zag veeeel meer en was echt scherp, was mijn bescheiden constatering. Ilse, die de laatste twee uur weer meeging naar buiten, was kordaat, scherp en empathisch als wij op straat het gesprek aangingen met personen. Een opmerking is mij bijgebleven: “Hou nou op! Want je zit bij ons zo een nacht binnen.” De Amersfoortse politie laat niet met zich sollen, heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen de afgelopen nacht.
Een leuke constatering was ook dat het convenant dat afgesloten is met de horeca werkt. Meerdere malen werd er melding gemaakt van personen die met horecaverboden toch cafés probeerden te betreden of al waren binnengegaan. Zij konden op basis van die afspraken op een kordate wijze uit het uitgaansleven verwijderd worden, soms met een nachtje logeren op staatskosten tot gevolg. Alcohol doet rare dingen met mensen. Dat wist ik al, maar na diverse gesprekken op straat onder diverse omstandigheden is dat beeld extra bevestigd.
Voor wat betreft het team dat ik gisteren heb mogen aanschouwen louter complimenten, zelfs op weg naar einde dienst werd er nog op een melding gereageerd, waardoor er iemand in plaats van thuis op het bureau mocht gaan slapen. Werktijden zijn flexibel en niet belangrijk als je van je vak houdt!
Ik heb veel gezien, veel gehoord en geleerd! En het respect dat ik had is groter geworden na een rondje in de keuken die nooddienst heet! Ik ga graag vanavond weer mee, ik zit nu in het ritme :-)
 
Kees
35 Totaal items 1  2  3  4 
VVD raadslid Amersfoort